Acționarii One United Properties aprobă plata a 32,5 milioane de lei în dividende și distribuirea de acțiuni gratuite

​În data de 10 septembrie 2021, One United Properties (BVB: ONE), unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România,  s-a întrunit, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor (AGA) de la momentul listării companiei la Bursa de Valori București. În cadrul AGA, acționarii au aprobat, printre alte puncte de pe ordinea de zi, distribuirea a 32,5 milioane de lei dividende în numerar, capitalizarea primelor de emisiune rezultate în urma derulării ofertei publice ce a avut loc în acest an și emiterea ulterioară de acțiuni gratuite în proporție de 4 acțiuni noi pentru fiecare 5 acțiuni deținute, precum și introducerea unei noi clase de acțiuni.

Vreau să mulțumesc acționarilor noștri pentru sprijinul acordat, care ne-a permis finalizarea primei Adunări Generale organizate ulterior derulării ofertei publice, de care suntem extrem de încântați. Am apreciat foarte mult sprijinul acordat de investitorii ONE cu privire la toate propunerile noastre, acesta fiind un alt semnal valoros al încrederii acestora în strategia noastră. Atât eu, cât și Consiliul de Administrație suntem pe deplin mulțumiți cu rezultatul de astăzi și așteptăm cu nerăbdare continuarea parteneriatului cu acționarii noștri, în călătoria pe care am inițiat-o la începutul acestui an. În numele Consiliului, al conducerii și întregului personal, pot spune că așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu sârguință și să valorificăm toate oportunitățile care se ivesc în parcursul companiei, în prezent și viitor,” a declarat Claudio Cisullo, Președintele Consiliului de Administrație al One United Properties.

Acționarii ONE și-au putut exprima opțiunile de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) în persoană și online prin intermediul soluției eVote. Cvorumul cu privire la punctele individuale de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA a fost peste 90%. În cadrul AGOA, acționarii au aprobat plata unor dividende în valoare de 32,5 milioane de lei, sau aproximativ 0,02273 lei pe acțiune, acesta urmând a fi plătit în data de 11 octombrie 2021 acționarilor care dețin acțiuni ONE la data de înregistrare 28 septembrie 2021. Acționarii au aprobat de asemenea numirea domnului Daniel Dineș sau reprezentantul său adecvat, ca invitat permanent la ședințele Consiliului de Administrație al One United Properties.

În cadrul AGEA, acționarii au aprobat operațiunea de majorare a capitalului social cu suma de până la 228,8 milioane lei și emiterea a până la 1.144.062.353 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 lei pe acțiune prin încorporarea a aproximativ 80% din primele de emisiune rezultate în urma derulării ofertei publice care a avut loc în perioada 22 iunie – 2 iulie 2021. Noile acțiuni vor fi distribuite în proporție de 4 acțiuni noi pentru fiecare 5 acțiuni deținute, acționarilor care vor deține acțiuni ONE la data de înregistrare 17 decembrie 2021.

În urma votului favorabil al acționarilor, One United Properties va introduce o nouă clasă de acțiuni cu 5 drepturi de vot, denumite acțiuni Clasa B. Acțiunile din Clasa A vor continua să reprezinte 1 drept de vot. Acțiunile din Clasa B vor fi atribuite exclusiv companiilor Vinci VER Holding S.R.L. și OA Liviu Holding Invest S.R.L., deținute integral de cei doi acționari fondatori, respectiv Victor Căpitanu și  Andrei Diaconescu în calitatea acestora de asociați unici, în urma conversiei unui total de 22,74% din acțiunile existente din Clasa A deținute de cele două companii, în proporții egale. Restul acțiunilor deținute de aceste companii, respectiv 18,39% și 18,39% din capitalul social total al One United Properties, vor rămâne acțiuni din Clasa A. Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu s-au abținut de la votarea punctului respectiv de pe ordinea de zi, în timp ce aproximativ 97,6% din voturile exprimate cu privire la acest punct au reprezentat voturi în favoarea introducerii Clasei B de acțiuni.

Acțiunile din Clasa A și Clasa B au același drept de dividende, oferind, prin urmare, un drept egal la dividende tuturor acționarilor. Acțiunile din Clasa B nu vor putea fi tranzacționate public și vor fi transferabile exclusiv între cei doi acționari fondatori și afiliații acestora. Dacă acțiunile din Clasa B sunt transferate unor persoane care nu sunt acționarii fondatori sau afiliații acestora, aceste acțiuni vor fi convertite automat în acțiuni din Clasa A, ceea ce înseamnă că vor pierde drepturile de vot suplimentare. După conversie, o acțiune din Clasa B va fi convertită într-o acțiune din clasă A, menținând astfel aceeași participare la profiturile companiei.

Chiar dacă acțiunile cu drept de vot multiplu nu sunt încă cunoscute în România, există companii care au două clase de acțiuni care oferă aceleași drepturi de dividende, indiferent de clasa de acțiuni, dar drepturi de vot diferite pentru membrii fondatori. Aceste acțiuni cu vot multiplu sunt prezente atât în piețele din Europa, cât și din SUA, fiind utilizate, spre exemplu, de companiile listate la bursa din New York, NASDAQ și bursa din Varșovia. Potrivit furnizorului global de indici MSCI, în Europa, structurile de vot multiplu sunt predominante pe piețele scandinave unde reprezintă 68% din pondere în Suedia, 53% în Danemarca și 38% în Finlanda, urmată de Italia – 30%. În plus, constituenții drepturilor de vot multiplu au avut o pondere de 20% în MSC Emerging Market Index conform cercetării din 2018.

Opțiunea de a introduce cele două clase de acțiuni cu drepturi de vot multiplu este susținută atât de argumente juridice românești și europene, cât și de jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, care, prin decizia nr. 1148/2011 din 16 martie 2011, a stabilit că prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 acordă acționarilor libertatea de a stabili prin actul constitutiv că anumite acțiuni dau dreptul la mai mult de un drept de vot pe acțiune. Pe lângă aceasta, legislația românească privind piețele de capital recunoaște în mod repetat posibilitatea de a stabili clase de acțiuni cu drepturi de vot multiplu în art. 42 și art. 43, art. 69 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. (2) litera e), art. 188 și art. 201 din Regulamentul nr. 5/2018.

În data de 30 august 2021, One United Properties a raportat rezultatele pentru prima jumătate a anului 2021. Compania a înregistrat o cifră de afaceri record de 434 milioane lei în primele șase luni ale anului, o creștere de 96% față de aceeași perioadă din 2020 și un profit net de 147,5 milioane lei, o creștere de 267%.

În data de 9 septembrie 2021, Bursa de Valori București a anunțat că începând cu 20 septembrie, acțiunile ONE vor fi incluse în indicele BET – cel mai important indice pentru piața de capital din România, care urmărește evoluția celor mai lichide acțiuni.

ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE.

 

 

MSCI research:

 

https://www.msci.com/documents/1296102/8328554/Discussion+Paper_Voting+rights.pdf/d3ba68f1-856a-4e76-85b6-af580c5420d7

 

One United Properties shareholders approve payment of 32.5 million lei in dividends and distribution of bonus shares

On September 10th, 2021, One United Properties (BVB: ONE), one of the leading green developers of residential, mixed-use and office real estate in Romania, convened the first General Meeting of Shareholders (GSM) since the company’s listing on the Bucharest Stock Exchange. During the GMS, the shareholders approved, among other items, the distribution of 32.5 million lei in cash dividends, capitalization of premiums from this year’s IPO and the subsequent issuance of bonus shares in proportion of 4 new shares for every 5 shares held as well as the introduction of a new class of shares.

I want to thank our shareholders for their support, which enabled us to complete our first post-IPO General Meeting to our highest satisfaction. We have very much appreciated the backing of our investors across all our proposals, which is another valuable sign of their confidence in our strategy. The Board and I are very pleased with today’s outcome and look forward to continuing the partnership with our shareholders on the journey that we have launched earlier this year. On behalf of the Board, our management and all of our staff; I can say that we look forward to working diligently and to capturing the opportunities that lie ahead of our company today and in future,” stated Claudio Cisullo, Chairman of the Board at One United Properties.

ONE shareholders were able to cast their votes in the Ordinary General Meeting of Shareholders (OGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) in person as well as online, using eVote solution. The quorum on the individual points on the agenda of the OGMS and EGMS was above 90%. In the OGMS, the shareholders approved the payment of a dividend in the amount of 32.5 million lei, or approximately 0.02273 lei per share, which will be paid on October 11th, 2021, to the shareholders who hold ONE shares at the registration date of September 28th, 2021. The shareholders have further approved the appointment of Mr. Daniel Dines, or his suitable representative, as the permanent invitee to the meetings of the Board of Directors of One United Properties.

In the EGMS, the shareholders approved the share capital increase operation with the amount up to 228.8 million lei and issuance of up to 1,144,062,353 new shares with a nominal value of 0.2 lei per share through the incorporation of approximately 80% of the share premiums from the IPO that took place between June 22nd and July 2nd, 2021. The new shares will be distributed in a proportion of 4 new shares for every 5 shares held, to shareholders who will hold ONE shares on the registration date of December 17th, 2021.

Following the favorable vote of the Shareholders, One United Properties will introduce a new class of shares with 5 voting rights, referred to as Class B shares. Class A shares will continue to represent 1 voting right. The Class B shares will be exclusively awarded to companies Vinci VER Holding S.R.L. and OA Liviu Holding Invest S.R.L., which are wholly owned by the two founding shareholders, respectively Victor Capitanu and Andrei Diaconescu in their capacity as sole shareholders, following the conversion of a total of 22.74% of the existing Class A shares held by the two companies, in equal proportions. The remaining shares held by the companies respectively 18.39% and 18.39% of the total share capital of One United Properties, will remain Class A shares. Victor Capitanu and Andrei Diaconescu both abstained from voting on the respective point on the agenda, while approximately 97.6% of the votes casted on this item were votes in favor of the introduction of Class B shares.

Class A and Class B shares have the same dividend right, therefore providing an equal right to dividends to all the shareholders. Class B shares will not be publicly tradable and will be solely transferable between the two founding shareholders and their affiliates. If the Class B shares are transferred to persons who are not the founding shareholders or their affiliates, these shares will be automatically converted into Class A shares, meaning they will lose the additional voting right. Upon conversion, one Class B share will be converted into one Class A share, thus maintaining the same participation in the company’s profits.

Even though shares with multiple voting rights are not yet widespread in Romania, companies that have two classes of shares offering the same dividend rights, irrespective of the class of shares, but different voting rights for the founding members are common on both European as well as US markets, being used by companies listed on the New York Stock Exchange, NASDAQ, and Warsaw Stock Exchange. According to the global index provider MSCI, in Europe, dual voting structures are prevalent in Scandinavian markets where they represent 68% of the weight in Sweden, 53% in Denmark and 38% in Finland, followed by Italy – 30%. In addition, dual voting rights constituents had 20% weight in MSC Emerging Market Index as of 2018 research.

The option to introduce the two classes of shares with different voting rights is supported both by Romanian and European legal arguments and by the applicable practice of the High Court of Cassation and Justice, which, by decision no. 1148/2011 of March 16th, 2011, established that the provisions of Companies Law no. 31/1990 grant shareholders the freedom to establish by the articles of incorporation that certain shares give the right to more than one voting right per share. On top of it, the Romanian capital markets legislation repeatedly acknowledges the possibility to establish classes of shares with multiple voting rights in art. 42 and art. 43, art. 69 para. (1) of Law no. 24/2017, art. 2 para. (2) letter e), art. 188 and art. 201 of Regulation no. 5/2018.  

On August 30th, 2021, One United Properties reported the results for the first half of 2021. The company posted a record turnover of 434 million lei in the first six months of 2021, a 96% increase compared to the same period of 2020 and a net profit of 147.5 million lei, a 267% increase.

On September 9th, 2021, Bucharest Stock Exchange announced that as of September 20th, 2021, ONE shares will be included in the BET index – the most important index for the Romanian capital market, which tracks the evolution of the most liquid stocks.

ONE UNITED PROPERTIES is one of the leading green developers of residential, mixed-use and office real estate in Bucharest, Romania. One United Properties is an innovative company dedicated to accelerating the adoption of construction practices for energy-efficient, sustainable, and healthy buildings. All the company’s buildings have superior certifications for sustainability, energy efficiency and wellness, and the developer has been awarded at numerous galas and conferences in the field. One United Properties is the first real estate developer in Romania to be internationally awarded, being the recipient of the “Best Sustainable Residential Development” in the world at International Property Awards 2019-2020. The company is listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange, with the symbol ONE.

 

MSCI research:

https://www.msci.com/documents/1296102/8328554/Discussion+Paper_Voting+rights.pdf/d3ba68f1-856a-4e76-85b6-af580c5420d7

Comunicat de presă furnizat și asumat de Fabrica de PR

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.